מ-6 ועד 32,000 | סיכום תשרי תשפ"ב בתמונות ומספרים

לתרומת זכר למחצית השקל