אודותינו

בשנת תשע"ד יצא הרב בנימין מנדלסון עם משפחתו לפעול בשליחות הרבי, ולהקים את בית חב"ד ברמת בית שמש ג'.

על בית חב"ד אפשר לומר שזהו מקום שבו התקיים בפשטות "הזורעים בדמעה". למעלה משנה התקיימו התפילות בביתו הפרטי של הרב מנדלסון עם קשיים גדולים, וב"ה "הניצנים נראו בארץ" בית חב"ד הגיע למקום זמני גדול ונאה, ועוד חזון למועד לבנין 770 ברמב”ש ג’.

בחודשים האחרונים נפתח בהצלחה גדולה "כולל ערב" ובית הכנסת מלא מידי ערב בשיעורי תורה וחברותות בנגלה וחסידות. ונוסד ארגון חסד מיוחד "חסדי שיינא", לרווחת אנ"ש והמקורבים, הן לעזרה כספית והן לסיוע בתחומים נוספים מתוך התגייסות של חברי הקהילה ובנות הקהילה, לעזרה הדדית.

בית חב"ד פעיל במגוון תחומים, ומהווה כתובת לכל יהודי ולכל עניין.

הרב בנימין מנדלסון

שליח הרבי מליובאוויטש ומנהל בית חב"ד רמת בית שמש ג'

הזורעים בדמעה…

מידי בוקר כשאני נכנס להתפלל שחרית בבית
הכנסת ואני רואה את הקהל המגוון שמגיע, אני
מודה לה' יתברך על הזכות שנפלה בחלקי להיות
שליח של הרבי, בבנין המגדלור של הרבי ברמת
בית שמש ג'.

מקום שבו התקיים בפשטות "הזורעים בדמעה"
בכך שלמעלה משנה התפללנו בביתי הפרטי עם קשיים
גדולים, וב"ה "הניצנים נראו בארץ" הצלחנו להגיע
למקום הזמני שגדול ונאה, ועוד חזון למועד לבנין
770 ברמב”ש ג’, שבו כולנו נזכה להיות שותפים.

בחודשים האחרונים נפתח בהצלחה גדולה "כולל
ערב" ובית הכנסת מלא מידי ערב בשיעורי תורה
וחברותות בנגלה וחסידות.

ארגון חסד מיוחד "חסדי שיינא", לעילוי נשמת
אימי ז”ל, נוסד לרווחת אנ"ש והמקורבים, הן
לעזרה כספית והן לסיוע בתחומים נוספים מתוך
התגייסות של חברי הקהילה ובנות הקהילה,
לעזרה הדדית.

הרמוניה מיוחדת בין חברי הקהילה נוצרה יחד
עם ההתמודדות בקשיים הראשוניים בהקמת
הקהילה. הרגשה וקשר משפחתי בין חברי
הקהילה הן בגשמיות והן ברוחניות, הפכו לאבן
יסוד אצלנו.

בכל צעד והתפתחות מרגישים את ברכת הרבי
שמלווה אותנו לכל אורך הדרך, ורואים במוחש
את התגשמות דברי חז"ל "יגעת ומצאת תאמין",
שביחד עם היגיעה הרבה בכל פרט בבנית המקום
בגשמיות וברוחניות רואים את "ומצאת" בהצלחה
רבה ומופלגה בכל פרט מידו המלאה והפתוחה
של הקב"ה.

הכח העצום של ברכות כ"ק רבינו שאנחנו
מרגישים בכל צעד ושעל בביסוס ופיתוח הבית
חב"ד, נותן לנו את הכוחות והעוצמה להמשיך
ולפעול בשליחות מיוחדת זו של כ"ק רבינו.

הרב חיים אליהו גלוכובסקי

רב קהילת חב"ד ובית כנסת רמת בית שמש ג'

משולחנו של הרב

ב"ה לפני כשנה זכיתי להיבחר לכהן כרב
קהילת קודש חב"ד רמת בית שמש ג',
כבר מהימים הראשונים ראיתי את יד ההשגחה
העליונה שזיכני ה' יתברך לקחת חלק חשוב
בהקמת וביסוס קהילת חב"ד צעירה ותוססת
שפניה להתפתחות והרחבה משמעותיים
בעזרת ה'.

חביבות מיוחדת גילה הרבי לאורך השנים
במהלך התוועדויות לישובים החב"דיים שבארץ
הקודש, הן בשיחות קודש במעלת המקום, הן
במגביות לביסוס הישובים וכן לאנשי המקום
שנוכחו בהתוועדויות השונות.
ברוח רצון כ"ק רבינו לחיזוק וביסוס התיישבות
אנ"ש בארה"ק קמה ומתפתחת קהילת חב"ד
ברמת בית שמש ג', וב"ה מיום ליום מתרחבת
הקהילה בכמות ובאיכות.

בית הכנסת משמש מגדלור לתורה, תפילה
וגמ"ח לאנ"ש ולכל החפצים להתחמם באור
החסידות. התפילות בבית הכנסת, שיעורי
התורה בנגלה וחסידות, התוועדויות בשבתות
וחגים לאורך השנה, יוצרים חממה חסידית של
ממש ברוח של אהבת ואחדות רעים.

בשבת פרשת ויקהל תשנ"ב דיבר הרבי באופן
מיוחד על הקיבוץ גלויות של בני ישראל
שעולים לארץ הקודש לאחרונה, וב"ה חלק
מקיבוץ זה מתרחש בקהילת חב"ד ברמת בית
שמש ג' המונה עשרות משפחות העולים
להתיישב בארץ הקודש ממדינות שונות
ומשתלבים יחד בקהילה מאוחדת ואכפתית.

יהי רצון מה' יתברך שנזכה וישרור שלום
ואחדות במחנינו "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק
ברכה אלא השלום" ונזכה לצעוד בקרוב ממש
לגאולה האמיתית והשלימה ורבינו בראשנו.