הרמה מיוצגת בתמונה העולמית

לתרומת זכר למחצית השקל